A Kunfehértó Község pályázatainak időrendi bemutatása

Az elmúlt évek pályázatainak rövid ismertetése képekkel illusztrálva, amennyiben készültek felvételek. A kurzort (nyilacskát) a képekre húzva megjelenhet a régi állapot (ha van hozzá kép), illetve még több kép!

59. 

 

Alapadatok
Pályázó neve: KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése: Kunfehértó Község központjának csapadékvíz elvezetése
OP név: TOP
Pályázati kiírás megnevezése: TOP-2.1.3-15-BK1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
Projekt helyszíne (régió): Dél-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Bács-Kiskun
Projekt helyszíne (település): Kunfehértó
Megítélt összeg: 40 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.05.01
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:  
Uniós társfinanszírozási ráta: 90 - ERFA
Projekt összköltség: 40 000 000 .- HUF

 

A projekt célja, tervezett szakmai/műszaki eredmények: Kunfehértó községen a település központi részen találhatók a közintézmények: Polgármesteri Hivatal, gyógyszertár, kereskedelmi egységek, ABC stb. Itt nagyobb felületű térburkolatok, parkolók találhatók, amelyek csapadékvíz elvezetése nem megoldott. Az önkormányzat jelen projekt keretében ezen területek csapadékvíz elvezetését kívánja megoldani. b) 3.1.1. A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható tevékenységek bemutatásával: Ab) A tervezett csapadékvíz csatorna ismertetése A tervezett fejlesztés a település központi részének csapadékvíz elvezetését hivatott megoldani, fejlesztés a Petőfi utcán, Hársfa utcán, a Rákóczi utcán és a Szabadság téren történik TB elemek, átereszek és folyókák kiépítésével. A részletek a PET 2.2 pontjában kerültek megadásra. 3.1.2. A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan nem támogatható tevékenységek bemutatásával: b) A fejlesztés megvalósítása következtében minőségi paramétereiben megromlott, a fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sáv helyreállítására a tervezett beavatkozások miatt szükség lesz, így a projekt költségvetésébe ennek költsége betervezésre került, a költség a belső arányoknak megfelel. f) Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója: A tervezés során teljes körű közműegyeztetést végeztünk. A meglévő közművek magassági elhelyezkedéséről nem áll rendelkezésre nyilvántartási adat. Mivel a tervezett csapadékvíz elvezető létesítmény gravitációs kialakítású, a folyási fenékszintje kötött. Ezért, amennyiben meglévő közművekkel magassági ütközés adódik, a meglévő közművek kiváltása, átépítése szükséges. Ez csak a meglévő keresztező feltárását követően határozható meg. Ezért a költségvetésben a közműkiváltásokat előirányzatként szerepeltetjük. c) a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése 1) A fejlesztés során az önállóan támogatható tevékenységek közül az A.) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével valósul meg (lásd PET 2.2). 2) A projekt a területi adottságokhoz és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez illeszkedik (a Projekt-előkészítő tanulmány 2.6 pontjában került bemutatásra). 3) A felhívás e pontban szereplő előírásai az engedélyeztetési eljárás során kerülnek érvényesítésre (a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 10.-11. §-ában előírt feltételek teljesülésének igazolása, környezeti állapotfelmérés a beruházás megkezdése előtt). A projekt során csak pozitív környezeti hatások jelentkeznek, káros környezeti hatás nem, valamint a projektnek nincs előre látható klímakockázata: a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs. Natura 2000 területet a beruházás nem érint, nem zöldmezős beruházásként valósul meg, belterületi részt érint a fejlesztés. A klímakockázatról szóló nyilatkozat a pályázat mellékleteként benyújtásra került . 4) A csapadékvíz elvezető rendszer terhelésének csökkentése a befogadóba történő bevezetéssel valósul meg. Az elérni kívánt cél, hogy a belterületen jelentkező fölös csapadékvizek kerüljenek elvezetésre, így ahol lehetett, és elegendő volt, csak folyóka került betervezésre, valamint a földmedrű árok meghagyásra került. A rendszernek köszönhetően mentesítésre kerülnek a belterületi ingatlanokat, létesítményeket a belvizek káros hatásai alól, ezáltal kielégítve a vizek helyben tartásának követelményét, valamint a káros többletvizek által okozott kártételek csökkentését, megszüntetését. (A projekt előkésztő tanulmány 2.2 pontjában részletesen bemutatásra került a tervezett műszaki tartalom és a technológia. A fejlesztés által érintett területen (településen vagy településrészen) bekövetkezett csapadék-, bel-, vagy árvízzel vagy a felszín alóli forrásfeltöréssel (fakadó vízzel) összefüggő káreseményeket a részletesen a Projekt-előkészítő tanulmány 1.6 pontja tartalmazza. 2005. január 1-től az önkormányzat képviselő testületének védelmi készültség elrendeléséről és megszüntetéséről szóló határozatai nem állnak rendelkezésre, tekintettel, hogy az önkormányzat az egyes káresemények bejelentésekor a kommunális csoportjának közreműködésével saját hatáskörben hárította el a problémákat. Káresemények kapcsán lakossági panaszok 2013., 2014., 2015. években fordultak elő. A fentiekről az önkormányzat nyilatkozata csatolásra került. A fejlesztési szükség alátámasztottsága a védendő értéken keresztül kerül a fentiek mellett igazolásra. A beruházás keretében védendő értékek és a projekt összköltségének arányát bemutató számítás szintén a PET-ben (1.7 pont) szerepel: A megvédett területen található, részben, vagy egészben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok vagyonkataszter alapján megadott értékei kerültek feltüntetésre, mely: 190.489.231.-Ft. Már ebből is látható, hogy ezek becsült értéke jelentősen meghaladja a projekt összköltségét. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon felül számos magántulajdonban lévő ingatlan kerül megvédésre a projekt által, így összességében a megvédett értékek meghaladják a projekt összköltségét 5) A keresztező közmű kiváltások és a zárt csatornák vonatkozásában a felhívás által elvárt tervezői nyilatkozatok az 1. mérföldkőig benyújtásra kerülnek. 6) Csak a helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerülnek elvezetésre: a csapadékvizek helyben tartásáról, azok visszatartásáról gondoskodik a tervezett szikkasztó és gyeprácsos csatornák létesítése. 7. A megvédett területen található épített környezet értéke jelentősen meghaladja a beruházás összegét: az alátámasztó számítás a PET 1.7 pontjában került bemutatásra. 8. A Területi Vízgazdálkodási Tanács szakvéleménye az 1. mérföldkő során, a vízjogi engedélyes terv birtokában kerül megkérésre és ezt követően benyújtásra. A 9-15. pontokban foglalt kötelezettségeknek és szakmai elvárásoknak a projektgazda megfelel, illetve eleget fog tenni a projektfejlesztés és a projekt megvalósítása során. A 9. pontban említett szimulációs modellezés készítse a projekt összköltségéből és a települési lakosságszámból adódóan elhagyható. 16) A kötelező szemléletformálás tervezett költsége és tartalma a PET 2.3 pontjában bemutatásra került. A részleteket az 1. mérföldkő során mutatjuk be. 17) A projekt összköltségéből adódóan költség-haszon elemzés készítése nem szükséges. d) a felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése 1.1 A projekt összhangban van a felhívás céljaival, és a támogatást igénylő megfelel a felhívás 4.2 és az ÁUF 2. pontjában foglatlaknak. 1.2 A település nem rendelkezik ITS-el. 1.3 A PET 2.2 pontjában bemutatott szakmai tartalom illeszkedik a területi adottságokhoz és 2.6 pontjában leírtak alapján illeszkedik a hatályos VGT-hez. 2.1.A helyzetértékelést vízügyi szakember közreműködésével készítettük, megfelelő szakmai alapossággal. 2.2 A védendő érték jelentősen meghaladja a beruházás értékét (számítás a PET 1.7 pontjában) 2.3 A fejlesztés nem érint sérülékeny vízbázis védőterületet. 2.4 A felszíni vizek védelméről szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a terület a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen fekszik.2.5 A fejlesztési munkák a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 19. pont. szerinti nem magas talajvízállású területen valósul meg. 2.6 A fejlesztés a 78/2008 (IV.3.)Korm rendelet értelmében természetes fürdőhelyet nem érint. 2.7-2.8- 2.9: A tervezett műszaki megoldások alapján biztosított a kijelölt területek védelme, a helyzetértékelésben bemutatott problémák megoldására megfelelően reagál – a vízgyűjtő terület levezetése teljeskörű lesz, a kedvező hatása a teljes településre kiterjed. 3.1 A korábban felmerült káresemények bemutatásra kerültek (önkormányzat nyilatkozata lakosság bejelentésekről), valamint a védendő értékek bemutatása számítással megfelelően alátámasztásra került, mely alapján a fejlesztési igény megalapozott. 4.1-4.2 A kockázatok felmérésre és beazonosításra kerültek, az egyes tevékenységek időbeli ütemezése egymásra épülő, logikus (PET. 2.12 pontja). 5.1 A projekt része a szemléletformálás, mely a PET 2.3 pontjában bemutatásra került. A részletes tartalom a projektfejlesztés szakaszában kerül kidolgozásra. 5.2 A projekt műszaki tartalma a vízvisszatartásra koncentrál a PET 2.8 pontjában leírtak alapján. 6.1 A projekt nem konzorciumban valósul meg. 6.2 A fejlesztés gazdasági területi besorolású területet védelmére nem irányul. 7.1 A fejlesztés nem kapcsolódik más a TOP intézkedéseinek projektjeihez. 8.1 Az 5 éves fenntartási időszak során az önkormányzat a kiépített mű fenntartását közmunkaprogram keretében kívánja biztosítani. Amennyiben közmunkaprogramban ez nem lesz lehetséges, úgy vállalja, hogy önerőből biztosítja a kiépített mű fenntartását. (PET 2.13. pontja) 8.2 Amennyiben közmunkaprogramban ez nem lesz lehetséges, úgy vállalja, hogy önerőből biztosítja a kiépített mű fenntartását, melyre éves szinten 100.000.-Ft-ot biztosít az adott évi költségvetésének terhére.9.1 Önkormányzatunk a fejlesztés során nem vállalja hátrányos helyzetű helyi lakosok bevonását a kivitelezési munkákba. A fenntartási időszakban viszont közmunkaprogram keretében kívánja bevonni a hátrányos helyzetűeket az önkormányzat. 10.1 A tervezés során a költséghatékony megoldásokat helyezzük előtérbe. 11.1 A PET 2.2 pontjában bemutatott indikátor összhangban van a támogatási kérelemben szereplő indikátorral. A projekt során megépül 533,5 fm csatorna. e) A projekt terület- specifikus értékelési szempontok általi minősítése 1.1) A projekt illeszkedik Bács-Kismun megye Területfejlesztési Programjának 2.2 fejezetéhez, hiszen a projekt hozzájárul a település külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képességének erősítéséhez. Ezen belül a vízkészlet-gazdálkodás, vízkárelhárítás és vízvisszatartás beavatkozásokhoz kapcsolódik. Hozzájárul a megyei specifikus célok teljesüléséhez: „A vállalkozásoknak és a lakosságnak vonzó települési környezet kialakítsa”. 1.2) A fejlesztéssel érintett bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 533,5 méter.(PET 2.2. pontja) 2.1) A projekt a Kiskunhalasi Járásban valósul meg, mely a 290/2014. (XI.26) Kor. rendelet alapján Kedvezményezett járásnak minősül. 2.2) A 105/2015. (IV.23) Korm. rendelet alapján Kunfehértó társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból nem kedvezményezett település és nem jelentős munkanélküliséggel sújtott település. 2.3) Kunfehértó település a Homokhátsági települések közé tartozik a Bács-Kiskun Megyei ITP 4.2 pontja értelmében. 3.1) A projekt által érintett fejlesztési terület közvetlenül nem halad át Gip vagy Gksz besorolású területen. 4.1) A védendő területen történt káresemények igazolására fotódokumentáció és az önkormányzat nyilatkozata benyújtásra kerültek. (PET 1.6. pont) 4.2) A fejlesztés keretében tározó létesítésére nem kerül sor. (PET 2.2 pont) 4.3) A fejlesztéssel érintett utcák és a területi adottságok jellegéből adódóan kizárólag földmedrű csatornák kialakítására nincs lehetőség, (indoklás a PET2.4 pontjában), azonban vizek helyben tartása érdekben a földmedrű csatorna meghagyásra kerül és csak a meglévő átereszek kerülnek felülvizsgálatra, szükség esetén átépítésre. 5.1) A projekt 1 db önállóan támogatható tevékenységet tartalmaz, melyek a felhívás 3.1.1 pontja szerinti A/b tevékenységek. 5.2) A projekt 2 önállóan nem támogatható tevékenységet tartalmaz, melyek a felhívás 3.1.2 pontja szerinti b (útburkolat helyreállítás) és f (közmű kiváltás) pontokban meghatározott tevékenységek. 

 

„Kunfehértó Község csapadékvíz elvezetése I. ütem” tárgyú közbeszerzést lezáró döntés    
103/2017.(IX.18.)Kt.sz.                                                                                         H a t á r o z a t

 

  1. 1.      Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunfehértó Község csapadékvíz elvezetése I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.-t(6000 Kecskemét, Szolnoki-hegy 118.) hirdeti. Az ajánlattevő ajánlata érvényes, a vállalkozás alkalmas a szerződés teljesítésére. A Képviselő-testület a 28.331.293,-+ÁFA vállalkozói díjat a TOP -2.1.3-15-BK1-2016-00030 Projekt terhére biztosítja.

 

 

 

2. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés, illetve a szükséges nyilatkozatok , dokumentumok aláírására.

 

 

 

Határidő:  azonnal

 

Felelős:    Huszár Zoltán polgármester

 

Értesül:    Ficsorné Sáfár Anett koordinációs ügyintéző

 

                 általa: Bács-Tender Kft.

 

 

 

60.

  

Alapadatok
Pályázó neve: KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése: Intézmények energetikai korszerűsítése
OP név: TOP
Pályázati kiírás megnevezése: TOP-3.2.1-16-BK1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Projekt helyszíne (régió): Dél-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Bács-Kiskun
Projekt helyszíne (település): Kunfehértó
Megítélt összeg: 99 842 541 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.12.20
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:  
Uniós társfinanszírozási ráta: 84,999996 - ERFA
Projekt összköltség: 99 842 541 .- HUF

  

A projekt célja a Kunfehértói Művelődési Ház és az Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése, amely által az épületek energiatakarékos és költséghatékony működtetése valósul meg. Műszaki tartalom: Óvoda: Energiahatékonysági beavatkozások: homlokzat hőszigetelése (16 cm EPS hőszigetelés), teljes nyílászárócsere (ablak: Uw?1,15, ajtó: Uw?1,45 W/m2*K), padlásfödém hőszigetelése (20 cm ásványgyapot), lapostető tetőfödém hő- és vízszigetelése, lábazat hőszigetelése (10 cm XPS hőszigetelés) Gépészeti fejlesztés: csőhálózat cseréje + termosztatikus szelepek felszerelése Művelődési ház: Energiahatékonysági beavatkozások: homlokzat hőszigetelése (16 cm EPS hőszigetelés), teljes nyílászárócsere (ablak: Uw?1,15, ajtó: Uw?1,45 W/m2*K), lapostető tetőfödém hő- és vízszigetelése, lábazat hőszigetelése (10 cm XPS hőszigetelés) Gépészeti fejlesztés: hőleadók + csőhálózat + termosztatikus szelepek felszerelése, kondenzációs kazán telepítése A projekt szakmai-műszaki tartalma: a választott önállóan támogatható tevékenységek: a Felhívás 3.1.1. a) külső határoló szerkezetek korszerűsítése; A Felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: a) Akadálymentesítés c) Nyilvánosság biztosítása d) Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása A Felhívás 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: a) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése; A projekt a Felhívás műszaki és szakmai elvárásainak és követelményeinek megfelel, az abban foglalt szempontok figyelembe vételével került megtervezésre. A projektben tervezett tevékenységek energetikai szakemberek mérésein és javaslatain alapulnak. A projektnek nincs klímakockázata és nincs negatív hatása a vizek állapotára. Az épületekben nem támogatható funkció nem működik. Az épületek helyi védelem alatt nem állnak. A fejlesztést összefoglaló projekt terv és mellékletei csatolásra kerültek.

 

94/2017.(VII.12.)Kt.sz.                                                                                         H a t á r o z a t

 

TOP-3.2.1. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat beadása

 1.         Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” felhívásra Kunfehértó, Ady E.u.4. alatti Mosolyvár Óvoda illetve a Kunfehértó, Béke tér 3. szám alatti Művelődési Ház energetikai korszerűsítésére. A pályázat keretében megvalósítandó projekt bruttó összköltsége nem haladhatja meg a bruttó 80.000.000 Ft-ot.

 2.         Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos előkészítő munkák megtételére, dokumentumok elkészíttetésére, aláírására, a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

 3. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16 pályázathoz kapcsolódó projekt előkészítési feladatok ellátására (előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése stb.) br. 2 millió Ft összeget biztosít a 2017. évi költségvetés terhére.

 

 98/2017.(VIII.14.)Kt.sz.                                                                                       H a t á r o z a t

 

TOP-3-2-1. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat beadása

 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 94/2017. (VII.12.) Kt.  sz. határozatának 1. pontját  az alábbiak szerint módosítja:

 

„Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” felhívásra Kunfehértó, Ady E.u.4. szám alatti Mosolyvár Óvoda, illetve a Kunfehértó, Béke tér 3. szám alatti Művelődési Ház energetikai korszerűsítésére. A pályázat keretében megvalósítandó projekt bruttó összköltsége nem haladhatja meg a bruttó 100.000.000 Ft-ot.” 

  

61.

Alapadatok
Pályázó neve: KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése: Belterületi kerékpárút építés Kunfehértón
OP név: TOP
Pályázati kiírás megnevezése: TOP-3.1.1-16-BK1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
Projekt helyszíne (régió): Dél-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Bács-Kiskun
Projekt helyszíne (település): Kunfehértó
Megítélt összeg: 143 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.12.20
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:  
Uniós társfinanszírozási ráta: 84,999999 - ERFA
Projekt összköltség: 143 000 000 .- HUF  Vigyor

 

CÉLKITŰZÉS, INDOKOLTSÁG: Kunfehértó a kiskunhalasi járásban, a járásközponttól 13 km-re, a megyeszékhelytől 73 km-re helyezkedik el. Közvetlen szomszédai: Kiskunhalas, Kéleshalom, Jánoshalma, Kisszállás, Balotaszállás. Legfontosabb közlekedési vonala az 5412. j. Kiskunhalas-Csávoly összeköto út. Emellett fontos gyűjtő út még az 54112 - Kunfehértói beköto út (Tábor utca). Kunfehértó község gazdasági szempontból kedvező területen fekszik, a Duna-Tisza közén a déli országhatárhoz viszonylag közel. Kiskunhalason jellegzetes tanyavilág nem szűnt meg teljesen, a falu lakosainak 20%-a most is külterületen él. A térség kerékpárhálózata: Kiskunhalasnak kiterjedt, önálló útvonalakkal rendelkező kerékpárhálózata van Soltvadkert felé, azon keresztül Kecel, Kiskőrös és Bócsa közvetlenül, akadálymentesen elérhetők kerékpáron. A másik irányban Jánoshalmán az 5412. j. összekötő út mentén húzódik önálló kerékpárút, illetve Mélykút felé. Kunfehértón jelenleg önálló vonalvezetésű kerékpárút még nem található, de jelen pályázat első mérföldkő lehet a települési hálózat Jánoshalma illetve Kiskunhalas felé történő kiterjesztésében. Hivatásforgalom bemutatása: A KSH 2011-es népszámlálásának statisztikájából lehet következtetéseket levonni a település hivatásforgalmi ingázásának mértékéről. A teljes aktív munkavállalók 58%-a dolgozott helyben, 42% más településre járt. A helyben maradó foglalkoztatottak az akkori teljes lakosság 22%-át tették ki. Ezen felül bejáró dolgozó összesen 238 fő volt még. A helyben dolgozók jellemzően gyalog illetve kerékpárral járnak munkába, tehát jelentős foglalkoztatási célú forgalmat generálnak. A beruházás közvetlen gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, elősegíti a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit. A tervezett nyomvonalat egyrészt a lakosok fogják a közszolgáltatások, üzletek és a munkahelyek elérésére használni, másrészt a turisztikai céllal várható a szabadidős kerékpározók megjelenése is. A gazdasági vállalkozások illetve a gazdasági besorolású területek a pályázathoz csatolt térképi átnézeti rajzon kerültek bejölésre. A kijelölt nyomvonalon 15-20 forgalomvonzó létesítmény található. A legjelentősebb vállalkozások, melyek közvetlenül érintettek a munkavállalók biztonságos kerékpáros munkába járása kapcsán: Köszolg- Ker Kft. (50 fő), Polgármesteri Hivatal (15 fő), Coop- Halas Zrt. (8 fő), Kunfehértói Általános Iskola (25 fő). Közvetetten az alábbi vállalkozások is biztonságosabban megközelíthetővé válnak kerékpárral: Aranykapu Zrt (81 fő), Faddikor Kft (79 fő), Biropharma Kft (51 fő), Extractum Pharma Zrt. (130 fő), Wagner- Pharma Kft. (42 fő), AA Labor Kft. (7 fő). Ezen felül az alábbi létesítményekről beszélhetünk még, mint jelentős forgalomgenerálók: Mosolyvár Óvoda, Művelődési Ház és Könyvtár, Egészségház/Gondozási központ, Kert Vendéglő, Hunyadi Cukrászda, Kerecsen Falatozó, Nádas Terasz/Tóparti Büfésor, Angyalbőr Üdülő, Juharosi Nyaraló. Baleseti statisztika: A településen évente 2-3 baleset történik a KSH nyilvántartása alapján, ez a korábbi években 5-7 eset volt átlagosan. Az elmúlt évek esetei kizárólag külterületen történtek. Jellemzően személygépkocsi az okozó, kerékpáros által okozott baleset utoljára 2012-ben volt, gyalogost érintő 2014-ben. A beavatkozási területen a forgalom intenzitása OKA adatbázis alapján került megvizsgálásra. Az 54112. j. bekötő út forgalma kritikus méreteket öltött az elmúlt 3 évben. 2013 és 2015 között évről- évre növekvő tendenciát mutatott a forgalom, 2015-ben 2109 egységjámű/nap volt. Az utolsó évben, melyre rendelkezésre áll adat, 2015-ben az összes 2202 jármű forgalomból 1381 személygépjármű volt, 77 nehézmotoros, 41 tehergépkocsi, 52 autóbusz és emellett átlagon felüli, 242 kerékpáros. Meglévő közutak burkolata kissé már elöregedett, kerékpározásra nem a legalkalmasabb, a helyi mezőgazdasági és teherforgalom veszélyezteti a kerékpárosokat, ezért a jó minőségű kerékpárút kiépítésével biztonságosan tudnak közlekedni. MŰSZAKI- SZAKMAI TARTALOM: A Pályázati Felhívás 3.1.1 Önállóan támogatható A) Kerékpárosbarát fejlesztések fejezetének településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével 2771 folyóméter hosszan. A tervezett kerékpárút kezdőszelvénye a település főutcájának - Rákóczi utca- a vasúti keresztezés után 45 m-re kialakított csatlakozási burkolatszélénél található. Az 54112 j. közút szelvényezés szerinti baloldalán vezetjük a kerékpárutat. A kezdőszelvénytől a 0+157 km szelvényben tervezett átvezetésig egyenes az önálló kétirányú kerékpárút. Az átvezetés után 0+198 km-től a helyi adottságok miatt beszűkül a rendelkezésre álló terület a légvezeték tartóoszlopok miatt, ezért 0+879 km szelvényig elválasztás nélküli gyalog és kerékpárutat terveztünk. Utána az 1+043 km szelvényig önálló kerékpárútként halad, itt átvezetjük a Rákóczi utca burkolatán, majd balra fordulva tovább halad az üdülőterület felé a kerékpárút. Kisebb iránytörésekkel egyenesen halad a 2+350 km szelvényig, ahol az út melletti területek beszűkülése miatt a Tábor utca burkolata mellé terveztünk kétoldali kerékpársávot. Ez a kerékpársáv vezet egészen a végszelvényig, a 2+771 km-ig. Az kerékpárút szélessége: • 0+000-0+198 km egyoldali kétirányú kerékpárút szélessége: 2,0 m, kétoldalt 0,50 m széles útpadkával. • 0+198-0+879 km elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút szélessége: 2,80 m, egyoldali 0,50 m széles útpadkával. • 0+879-2+350 km egyoldali kétirányú kerékpárút szélessége: 2,0 m, kétoldalt 0,50 m széles útpadkával. • 2+350-2+771 km kétoldali kerékpársáv szélessége: 1,50 m, 1,0-1,0 m útpadkával. A kerékpárút burkolata a közút melletti útárok felé esik 2,5 %-kal. A csapadékvíz elvezetése a kerékpárút és a közút között meglévő illetve kialakítandó 40-60 cm mély szikkasztóárokban történik. A kerékpárút pályaszerkezete az e-UT 06.03.11 1. táblázata alapján: - 4 cm AC-8 aszfalt kopóréteg, - 4 cm AC-11 aszfalt kötőréteg - 20 cm M22 stabilizációs burkolatalap - 20 cm homokos kavics A kapubejárókban meg kell erősíteni a pályaszerkezetet. - 4 cm AC-8 aszfalt kopóréteg, - 4 cm AC-11 aszfalt kötőréteg - 25 cm M22 stabilizációs burkolatalap - 20 cm homokos kavics A kerékpárút burkolatszélének védelme érdekében a kapubejáróknál süllyesztett szegély beépítését terveztük. A kerékpársáv kialakításánál a meglévő burkolat mellé süllyesztett szegély beépítését terveztük az optikai elválasztás megerősítése miatt. A kerékpárút teljes hosszában elsőbbséggel rendelkezik a keresztező kapubejárókkal szemben. Az útcsatlakozásoknál „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblákat "Kerékpárút keresztezés" kiegészítő táblákkal kell kihelyezni a csatlakozó utakra. A kerékpárút átvezetéseknél és a kerékpárút végén, ahol a kerékpárosok újra a közútra hajtanak fel, a „Kerékpárosok” veszély jelzőtáblával jelzésre kerül. A kerékpárút burkolatának védelme érdekében a földút csatlakozásoknál pollereket kell elhelyezni a ráhajtás megakadályozására. A Pályázati Felhívás 3.1.2.2. D) Kapcsolódó intézkedéscsoportjának 10. Infrastruktúrális munkák keretében kialakításra megoldásra kerül a fejlesztési terület bizonyos szakaszian a csapadékvíz elvezetése illetve az érintett közművek áthelyezését. A kerékpárút építése több közművet érint. A csapadékvíz elvezetése a kerékpárút és a közút között meglévő illetve kialakítandó 40-60 cm mély szikkasztóárokban történik. A csatlakozó utcáknál a vízelvezetés folytonosságának érdekében 40-es csőátereszek beépítését terveztük. A Pályázati Felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek e) pontja alapján a projekt részeként kötelező kerékpáros közlekedést népszerűsítő szemléletformálási kampány kerül majd a megvalósítás végén lefolytatásra, melynek részletes szakmai tartalma az előkészítéshez kapcsolódó mérföldkövek teljesítéseként kerül kidolgozásra TULAJDONVISZONYOK BEMUTATÁSA: A tervezett belterületi kerékpárút által érintett ingatlanok 50/1 hrsz.: Belterület, Rákóczi utca (kivett közterület Kunfehértó Község Önkormányzatának tulajdonában) 228 hrsz.: Belterület, Úttörő tér ((kivett közterület Kunfehértó Község Önkormányzatának tulajdonában) 460 hrsz.: Belterület, Rákóczi utca (kivett közterület Kunfehértó Község Önkormányzatának tulajdonában) 378/106 hrsz.: Belterület (szántó, Kunfehértó Község Önkormányzatának tulajdonában) 095 hrsz.: Külterület (kivett saját használatú út, Kunfehértó Község Önkormányzatának tulajdonában) 1580 hrsz.: Belterület, üdülőtelep (kivett közterület Kunfehértó Község Önkormányzatának tulajdonában) 1501 hrsz.: Belterület, üdülőtelep (kivett közterület Kunfehértó Község Önkormányzatának tulajdonában) Értékelési szempontoknak való megfelelés: A projekt Pályázati Felhívás 4.4.1. fejezetében meghatározott kiválasztási kritériumoknak, illetve a pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képező Területspecifikus melléklet 4.4. fejezetében foglalt Kiválasztási kritériumoknak való megfelelőségét a pályázathoz csatolt cégszerűen aláírt nyilatkozatban foglaltak alapján kívánjuk teljesíteni. A Felhívás 3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások teljesülése: A Felhívás 3.4. pontjának való megfelelés pozitív támogató döntést követően az előkészítéshez kapcsolódó mérföldkő teljesítésével kerül bemutatásra. A pályázat előkészítése során a Pályázók figyelembe vették a Pályázati Felhívás releváns elvárásait.

  

62.

Alapadatok
Pályázó neve: KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése: „Mini bölcsőde kialakítása Kunfehértón”
OP név: TOP
Pályázati kiírás megnevezése: TOP-1.4.1-16-BK1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Projekt helyszíne (régió): Dél-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Bács-Kiskun
Projekt helyszíne (település): Kunfehértó
Megítélt összeg: 30 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.12.20
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:  
Uniós társfinanszírozási ráta: 88,999993 - ERFA
Projekt összköltség: 30 000 000 .- HUF Vigyor

97/2017.(VIII.14.)Kt.sz. H a t á r o z a t

 

TOP-1.4.1-16 „A foglalkoztatás és a életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat beadása

 

  1.    Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.4.1-16 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” felhívásra Kunfehértó, Úttörő tér 7. sz.  alatt mini bölcsőde kialakítására. A pályázat keretében megvalósítandó projekt bruttó összköltsége nem haladhatja meg a bruttó 30.000.000 Ft-ot.
  2.   Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos előkészítő munkák megtételére, dokumentumok elkészíttetésére, aláírására, a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.
  3.   Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-16 pályázathoz kapcsolódó projekt előkészítési feladatok ellátására (előzetes tanulmányok, megalapozó dokumentumok stb.) br. 300.000 Ft összeget biztosít a 2017. évi költségvetés terhére.

  

63.

 

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: EFOP-4.1.3.17
Projekt címe: Második otthonunk az iskola-beruházás az egészséges, biztonságos fenntartható iskolai környezetért.
Elnyerhető / Megítélt /támogatás (Ft):  77.236.233.- FtVigyor
A projekt összes költsége (Ft):  77.236.233.- Ft
Támogatott projekt esetén felhívás / program neve: 

  

64.

 

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Projekt címe: Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése
Elnyerhető / Megítélt /támogatás (Ft):  24.404.986.- Ft
A projekt összes költsége (Ft):  28.711.748.- Ft
Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

 

  Elbírálás alatt !Határozatlan

  

65.

 

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: VP-7.2.1-7.4.1.2-16
Projekt címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.
Elnyerhető / Megítélt /támogatás (Ft):  109.965.138.- Ft
A projekt összes költsége (Ft):  132.211.046.- Ft
Támogatott projekt esetén felhívás / program neve: 

 

 

66.

 

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: Startmunka
Projekt címe: A mezőgazdasági mintaprogram keretén belül egy 18 m2-es hűtőkamra létesítése
Elnyerhető / Megítélt /támogatás (Ft):  
A projekt összes költsége (Ft):  3.473.450.- Ft + 432.930.- Ft   Vigyor
Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

  

67.

 

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: EFOP-1.8.5-17
Projekt címe: Menő menzák az iskolákban – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok
Elnyerhető / Megítélt /támogatás (Ft):  20.000.000.- Ft
A projekt összes költsége (Ft):  
Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

 

   Elbírálás alatt !Határozatlan

  

 68.

 

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: Bethlen Gábor Alap
Projekt címe: "Testvér-Települési programok és együtműködések" 
Elnyerhető / Megítélt /támogatás (Ft):  
A projekt összes költsége (Ft):  
Forrás hiány miatt elutasítva!  Sírós

   

69.

 

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: Bethlen Gábor Alap
Projekt címe: "A magyar kultúráért és oktatásért"
Elnyerhető / Megítélt /támogatás (Ft):  
A projekt összes költsége (Ft):  
Forrás hiány miatt elutasítva!   Sírós

  

70.

 

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: Nemzeti kultúrális alap
Projekt címe: Cseh Tamás program
Megítélt /támogatás (Ft):  1.000.000.- Ft
A projekt összes költsége (Ft):  
Támogatott projekt neve: Tóparti Koncertek

 

 

71.

 

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: EFOP-1.5.3-16
Projekt címe: “Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk”
Elnyerhető / Megítélt /támogatás (Ft):  max.: 40.000.000.- Ft
A projekt összes költsége (Ft):  
Támogatott projekt esetén felhívás / program neve: 

 

  Elbírálás alatt !Határozatlan

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 12
Tegnapi: 5
Heti: 17
Havi: 125
Össz.: 24 784

Látogatottság növelés
Oldal: 2017-es pályázatok
A Kunfehértó Község pályázatainak időrendi bemutatása - © 2008 - 2019 - kunfehertoi-palyazatok.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »